Vennootschapsrecht

Beste Vennootschapsrecht 2021

Best geteste Vennootschapsrecht kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all? - Jos J.A. Hamers (ISBN: 9789462908093)
Het boek Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all? (ISBN:9789462908093) geschreven door Jos J.A. Hamers bestel je op bruna.nl! In dit boek wordt de stand van zaken van het personenvennootschapsrecht in Nederland en in het Caribisch deel van ons Koninkrijk besproken. De auteur deelt met u zijn verbazing over hoe briljant wij zijn in het langs elkaar heen werken en hij zegt iets over concordantie in onze metarechtsorde. Na een kort historisch intermezzo waarin de Nederlandse wetgevingspogingen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden geschetst en een kort overzicht van de stand van wetgeving in het Caribische deel van het Koninkrijk wordt gegeven, wordt de recent in het ambtelijke voorontwerp modernisering personenvennootschappen voorgestelde regeling op hoofdpunten besproken en staat de auteur stil bij een aantal aspecten dat volgens hem nog aandacht verdient. Zo wordt ingegaan op de naam van het samenwerkingsverband...
Offer
Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all? - Jos J.A. Hamers (ISBN: 9789054544784)
Het boek Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all? (ISBN:9789054544784) geschreven door Jos J.A. Hamers bestel je op bruna.nl! In dit boek wordt de stand van zaken van het personenvennootschapsrecht in Nederland en in het Caribisch deel van ons Koninkrijk besproken. De auteur deelt met u zijn verbazing over hoe briljant wij zijn in het langs elkaar heen werken en hij zegt iets over concordantie in onze metarechtsorde. Na een kort historisch intermezzo waarin de Nederlandse wetgevingspogingen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden geschetst en een kort overzicht van de stand van wetgeving in het Caribische deel van het Koninkrijk wordt gegeven, wordt de recent in het ambtelijke voorontwerp modernisering personenvennootschappen voorgestelde regeling op hoofdpunten besproken en staat de auteur stil bij een aantal aspecten dat volgens hem nog aandacht verdient. Zo wordt ingegaan op de naam van het samenwerkingsverband...
Offer
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming - J.B. Huizink (ISBN: 9789013152890)
Het boek Rechtspersoon, vennootschap en onderneming (ISBN:9789013152890) geschreven door J.B. Huizink bestel je op bruna.nl! Deze titel schetst een integraal beeld van rechtspersonen- en het vennootschapsrecht. Hierbij staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De heldere opzet vergemakkelijkt de vergelijking tussen de verschillende rechtsvormen en biedt studenten inzicht in de grotere verbanden. Tevens zeer geschikt als naslagwerk voor de praktijk. Uitgebreide commerciële shoptekst Rechtspersoon, vennootschap en onderneming is het ideale studieboek voor studenten binnen het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. In deze actuele uitgave vinden zij een integraal beeld van dit rechtsgebied. In dit onderdeel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De auteur belicht de privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW...
Offer
Het Nederlandse personenvennootschapsrecht - A.J.S.M. Tervoort (ISBN: 9789013131086)
Het boek Het Nederlandse personenvennootschapsrecht (ISBN:9789013131086) geschreven door A.J.S.M. Tervoort bestel je op bruna.nl! De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap worden beheerst door wettelijke bepalingen die hoofdzakelijk uit 1838 stammen. De wettekst is verouderd, onvolledig en door zijn archaïsch taalgebruik lastig toegankelijk. Lezing ervan geeft zelfs bij benadering geen goed beeld van dit onderdeel van het vennootschapsrecht, dat zich, in wisselwerking met de doctrine, vooral door de jurisprudentie van de Hoge Raad heeft ontwikkeld. Daarbij komt dat tal van rechtskwesties op dit terrein nog altijd niet zijn uitgekristalliseerd. Dit alles maakt de personenvennootschap tot een lastig te doorgronden rechtsfiguur. Dit boek beoogt deze last te verlichten door op een op de rechtspraktijk toegesneden wijze inzicht te geven in de huidige stand van het personenvennootschapsrecht....
Offer
Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang - G.P. Oosterhoff (ISBN: 9789013144734)
Het boek Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang (ISBN:9789013144734) geschreven door G.P. Oosterhoff bestel je op bruna.nl! Het is een onderbelichte kwestie in het vennootschapsrecht: synthetische belangen. Het vennootschapsrecht veronderstelt een koppeling tussen het economische belang bij aandelen en de juridische gerechtigdheid (met bijbehorende zeggenschapsrechten) tot die aandelen. Maar wat gebeurt er nu wanneer deze koppeling wordt doorbroken wanneer een andere partij dan de aandeelhouder, bijvoorbeeld onder een derivatencontract, een economisch belang bij aandelen verwerft? Op dat moment is er sprake van synthetische belangen bij aandelen: een economisch belang zonder aandeel, of een aandeel(houder) zonder economisch belang. Zo'n deelbelang brengt theoretische en praktische problemen met zich mee. Deze uitgave verkent de kwestie in hoeverre synthetische belangen bestreden of juist ingebed kunnen worden in het vennootschapsrecht. Hoe...
Offer
Overnames van beursvennootschappen - Christiaan de Brauw (ISBN: 9789013144857)
Het boek Overnames van beursvennootschappen (ISBN:9789013144857) geschreven door Christiaan de Brauw bestel je op bruna.nl! Een beursovername strekt zich uit over uiteenlopende juridische terreinen. Van het vennootschapsrecht tot financieel toezicht en van het contractrecht tot de typische praktische aangelegenheden die een beursovername karakteriseren. Lange tijd was er geen overzicht dat al deze gebieden in hun onderlinge samenhang behandelde. Nu wel. In Overnames van Beursvennootschappen vindt u een actueel en volledig overzicht van alle aspecten die relevant zijn bij een beursovername inclusief de relevante aspecten van het Nederlandse stakeholdermodel. Voor wetenschappers, praktijkjuristen en andere professionals die zich bezighouden met beursovernames en strategiebepaling van beursgenoteerde ondernemingen. Beursovernames juridisch bekeken Deze uitgave belicht uiteenlopende kwesties, bepalingen en praktische aangelegenheden die zich voordoen bij een...
Offer
Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor. Impact des modifications du droit civil sur la profession de
Onderhavig boek behandelt de impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor. Het eerste hoofdstuk betreft het huwelijksvermogensrecht en het vennootschapsrecht en met name de vraag hoe de wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht het onbillijk gebruik van het vennootschapsrecht neutraliseren. In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de voorbereiding van de erfopvolging in het licht van de continuïteit van de familiale onderneming, in het bijzonder de mogelijkheid tot de sluiting van erfovereenkomsten. Het derde hoofdstuk behandelt de Pandwet. Naast het pandrecht bevat deze wet ook bepalingen inzake het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Het overzicht van het nieuwe burgerlijk recht voor de bedrijfsrevisoren eindigt met het vierde hoofdstuk over Boek 8 (‘Bewijs’) van het nieuw Burgerlijk Wetboek dat op 1 november 2020 in werking is getreden. Le présent...
Offer
De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen - E.C.H.J. Lokin (ISBN: 9789013150384)
Het boek De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen (ISBN:9789013150384) geschreven door E.C.H.J. Lokin bestel je op bruna.nl! Deze bundel verschaft inzicht in het moderne bezoldigingsvraagstuk. Hoe heeft de bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden? Wat zijn structurele weeffouten in het huidige beloningssysteem? En welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht? Onmisbaar voor iedereen die deelneemt aan het bezoldigingsdebat. Het is al jarenlang onderwerp van gesprek: beloningen van topbestuurders. Er bestaat onvrede over excessen, perverse prikkels en de toenemende kloof tussen het beloningsniveau van de top en de rest. De bezoldiging van beursgenoteerde vennootschappen zoomt diep in op dit hete hangijzer met een analyse vanuit zowel een historische, economische, gedragswetenschappelijke, institutionele als vennootschapsrechtelijke invalshoek. Vanuit een internationaal perspectief, gericht op Nederland...
Offer
De positie van de vennootschap onder firma - Priscilla Patricia Desirée Bal (ISBN: 9789013134407)
Het boek De positie van de vennootschap onder firma (ISBN:9789013134407) geschreven door Priscilla Patricia Desirée Bal bestel je op bruna.nl! Dient de positie van de in de praktijk veel voorkomende rechtsvorm van de vennootschap onder firma (VOF) versterkt te worden en zo ja, op welke wijze dient dat te geschieden? Deze vraag wordt in dit onderzoek beantwoord. Daarbij wordt gekeken naar de positie van de VOF en haar vennoten in het privaatrecht, het vennootschapsrecht, het publiekrecht en het Europese recht. Knelpunten worden gesignaleerd en er worden aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te lossen. In hoeverre kunnen de vennoten deze zelf oplossen in het vennootschapscontract en in hoeverre en op welke wijze moet de wetgever bij de herziening van de personenvennootschapswetgeving - die hopelijk in de (nabije) toekomst zal plaatsvinden - oplossingen bieden? In dit kader wordt onder andere te rade gegaan bij het in 2011 ingetrokken Wetsvoorstel...
Offer
Commercieel Contractenrecht - Rieme-Jan Tjittes (ISBN: 9789462905313)
Het boek Commercieel Contractenrecht (ISBN:9789462905313) geschreven door Rieme-Jan Tjittes bestel je op bruna.nl! Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële contracten gesloten tussen professionele partijen. Dit boek is praktijkgericht. Het besteedt aandacht aan het materiele Nederlandse contractenrecht, aan veel gebruikte contractclausules, het in de commerciële praktijk belangrijke Engelse contractenrecht, processuele kwesties, vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht.  In de zeven hoofdstukken komt het volgende aan de orde: I. Wat is commercieel contractenrecht?, wat ondernemers eisen van het contractenrecht, Engels v Nederlands contractenrecht, geschilbeslechting (arbitrage, Netherlands Commercial Court).  II. Precontractuele aansprakelijkheid (waaronder 'subject to contract', 'subject to board approval' bedingen).  III. Toerekening van interne kennis...
Offer
Commercieel Contractenrecht - Rieme-Jan Tjittes (ISBN: 9789462749061)
Het boek Commercieel Contractenrecht (ISBN:9789462749061) geschreven door Rieme-Jan Tjittes bestel je op bruna.nl! Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële contracten gesloten tussen professionele partijen. Dit boek is praktijkgericht. Het besteedt aandacht aan het materiele Nederlandse contractenrecht, aan veel gebruikte contractclausules, het in de commerciële praktijk belangrijke Engelse contractenrecht, processuele kwesties, vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht. In de zeven hoofdstukken komt het volgende aan de orde: I. Wat is commercieel contractenrecht?, wat ondernemers eisen van het contractenrecht, Engels v Nederlands contractenrecht, geschilbeslechting (arbitrage, Netherlands Commercial Court). II. Precontractuele aansprakelijkheid (waaronder ‘subject to contract’, ‘subject to board approval’ bedingen). III. Toerekening van interne kennis (bedrijfsleiding, werknemers) en externe kennis...
Offer
Ondernemingsrecht in de Lage Landen - H. de Wulf (ISBN: 9789013155389)
Het boek Ondernemingsrecht in de Lage Landen (ISBN:9789013155389) geschreven door H. de Wulf bestel je op bruna.nl! Deze bundel bevat een gevarieerd aanbod van bijdragen over actuele onderwerpen uit het Nederlandse- en het Belgische ondernemingsrecht, waarmee deze uitgave voor zowel de Belgische- als Nederlandse rechtspraktijk van grote relevantie is. Ondernemingsrecht in de Lage Landen vormt de afsluiting van het gelijknamige congres dat op 16 en 17 november 2018 werd georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Het gekozen thema was extra relevant in het licht van de ingrijpende hervorming en modernisering van het Belgische vennootschapsrecht. Ten tijde van het congres lag een daartoe strekkend wetsvoorstel bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 28 februari 2019 is dit wetsvoorstel door de Kamer goedgekeurd nadat op de valreep nog wijzigingen zijn aangebracht, waaronder een vergaande beperking van de...
Offer
Sleutels voor personenvennootschapsrecht - Chr.M. Stokkermans (ISBN: 9789013143492)
Het boek Sleutels voor personenvennootschapsrecht (ISBN:9789013143492) geschreven door Chr.M. Stokkermans bestel je op bruna.nl! Sleutels voor personenvennootschapsrecht bevat een scherpe analyse van het huidige Nederlandse personenvennootschapsrecht en van onderwerpen die in dit kader relevant zijn, zoals gemeenschap, vermogensscheiding, hoofdelijkheid en rechtssubjectiviteit. Er is een belangwekkende analyse van de bestaande regels voor herstructurering van rechtspersonen (omzetting, fusie, splitsing) opgenomen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het Franse, Duitse en Engelse personenvennootschapsrecht. Belangrijke aspecten van het personenvennootschapsrecht Alle belangrijke aspecten van het personenvennootschapsrecht passeren de revue. De uitgave biedt daarbij veel concrete aanbevelingen voor een nieuwe wettelijke regeling van de personenvennootschappen, waarbij rechtsvormkeuzevrijheid, rechtszekerheid en overzichtelijkheid voorop staan. In november...
Offer
De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen - S.C.E.F. Moulen Janssen (ISBN: 9789013158670)
Het boek De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen (ISBN:9789013158670) geschreven door S.C.E.F. Moulen Janssen bestel je op bruna.nl! In dit proefschrift wordt de positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen onder de loep genomen, in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De lezer krijgt dankzij deze titel inzicht in het spanningsveld tussen het vennootschapsrecht en het herstructureringsrecht. Europees, Engels en Duits recht komt daarbij tevens uitgebreid aan bod. Het proefschrift De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen onderzoekt de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanuit een vennootschapsrechtelijk perspectief, waarbij actuele discussiepunten niet onbelicht blijven. Nederland heeft op dit moment geen preventieve herstructureringsprocedure waarbij zowel aandeelhouders als schuldeisers aan een akkoord kunnen worden gebonden dat de insolventie van de...
Offer
Vijandige overnames - M.J. van Ginneken (ISBN: 9789013079203)
Het boek Vijandige overnames (ISBN:9789013079203) geschreven door M.J. van Ginneken bestel je op bruna.nl! Een belangrijke vraag in het vennootschapsrecht is wie bij beursgenoteerde vennootschappen de uitkomst van een vijandige overnamepoging bepaalt. Moet de leiding van de doelvennootschap daarbij passief zijn en de uitkomst volledig aan aandeelhouders overlaten? Of dient de vennootschapsleiding een actieve rol te krijgen, waarbij zij de uitkomst kan beïnvloeden door het nemen van beschermingsmaatregelen? De situatie in Nederland is vergelijkbaar met de situatie in de VS. In beide landen wordt voor een actieve vennootschapsleiding gekozen. In deze rechtsvergelijkende studie wordt ingegaan op de verschillende argumenten voor- en tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties. Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop die rol door rechters moet worden genormeerd. Mede geïnspireerd door de discussie en jurisprudentie uit de...

Top 10 – beste Vennootschapsrecht (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Vennootschapsrecht-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Vennootschapsrecht product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Vennootschapsrecht

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Vennootschapsrecht voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Vennootschapsrecht koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Vennootschapsrecht product?

Interessante Vennootschapsrecht video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Vennootschapsrecht, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Vennootschapsrecht product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Vennootschapsrecht, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Vennootschapsrecht product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 319 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.91 van 5.]

Plaats een reactie